Tema Geoteknologi

Forskning och utbildning inom Tema Geoteknologi sker på alla SBUs medlemsuniversitet och omfattar forskningsämnena berganläggningsteknik, geoteknik, geoteknologi, teknisk geologi och tillämpad geologi (se nedan, Samverkande avdelningar). Tema geoteknologi har enats kring en gemensam vision som baseras på att universiteten är nyckeln till framtiden och som säger att tema Geoteknologi ska tydliggöra den fundamentala samhällsnyttan av detta kunskapsområde (se nedan, Vår vision). En av våra viktigaste uppgifter är att ansvara för kompetensförsörjningen av högre utbildade ingenjörer och experter inom ämnesområdet (se nedan, Utbildningssamverkan). Kopplingen mellan den forskning som universiteten bedriver och utbildningsansvaret är tydlig och viktig.

Svensk geoteknologisk forskning har stor samhällsrelevans och syftar till att förse samhället med kunskap och kompetens inom en rad viktiga områden såsom: (1) Dammar, (2) Vägar och järnvägar; (3) Energianläggningar; (4) Konstruktioner för grundläggning; (5) Undermarksanläggningar; (6) Hamnar och marina konstruktioner; (7) Byggmaterialförsörjning; (8) Grundvattenförsörjning; (9) Föroreningsspridning i mark; och (10) Marksanering, se några exempel på olika geokonstruktioner i Figur 1.
 
Figur 1 – Exempel på geokonstruktioner: väg och ramp; tunnel, vattenkraftsdamm, vägslänt och bergrum för lagring.

Figur 1 – Exempel på geokonstruktioner: väg och ramp; tunnel, vattenkraftsdamm, vägslänt och bergrum för lagring.

Tema Geoteknologi innehåller till sin natur ett tvärvetenskapligt angreppssätt och inrymmer flera grundläggande vetenskaper (t.ex. geologi, hydraulik, mekanik, fysik, kemi, matematik, matematisk statistik, samhällsvetenskap). Det innebär att området även innehåller flera deldiscipliner som var och en för sig utgör viktiga forskningsinriktningar. Vi ser ett ökande behov av specialister och mer forskning inom temaområdet geoteknologi på grund av pensionärsavgångar, klimatförändringar, förtätning av städer, ökat undermarksbyggande, buller och vibrationsfria miljöer, åldrande infrastruktur, och inte minst ökade krav på skydd av grundvatten och säker deponi av miljöfarligt avfall och nybyggnationer på gamla deponier och förorenad mark (se nedan Forskningssamverkan).
 
 
 
 

Geoteknikdatabas.

En ny databas med rikligt illustrerat undervisningsmaterial inom området geoteknik med grundläggning skapas, utvecklas och implementeras inom ramen för Bygguniversitetet. Prof. Em. Göran Sällfors, Chalmers, har lett arbetet och sammanställt en rapport.
 
 

 

Aktuella doktorandkurser

 
 

 

Forskningssamverkan

Starka forskningsmiljöer och potentiella utvecklingsområden
Största samverkan inom tema Geoteknologi pågår i TRUST-projektet (TRansparent Underground STructure) som finansieras av Formas och branschen.
 
 
 
 

Temagruppsmöten:

Temagruppsmöte 1.pdf (393kb)» | Temagruppsmöte 2.pdf (423kb)» | Temagruppsmöte 3.pdf (155kb)» | Temagruppsmöte 4.pdf (368kb)»Temagruppsmöte 5.pdf (2mb)» | Temagruppsmöte 6.pdf (2mb)» | Temagruppsmöte 7.pdf (66kb)» | Temagruppsmöte 8.pdf (155kb)» | Temagruppsmöte 9.pdf (390kb)» | Temagruppsmöte 10.pdf (76kb)» | Temagruppsmöte 11.pdf (77kb)» | Temagruppsmöte 12.pdf (362kb)» | Temagruppsmöte 13.pdf (77kb)» | Temagruppsmöte 14.pdf (69kb)» | Temagruppsmöte 15.pdf (69kb)» | Temagruppsmöte 16.pdf (68kb)» | Temagruppsmöte 17.pdf (68kb)» | Temagruppsmöte 18.pdf (69kb)» | Temagruppsmöte 19.pdf (68kb)» | Temagruppsmöte 20.pdf (69kb)» | Temagruppsmöte 21.pdf (74kb)» | Temagruppsmöte 22.pdf (54kb)» | Temagruppsmöte 23.pdf (52kb)» | Temagruppsmöte 24.pdf (59kb)» | Temagruppsmöte 25.pdf (55kb)» | Temagruppsmöte 26.pdf (56kb)» | Temagruppsmöte 27.pdf (57kb)» | Temagruppsmöte 28.pdf (52kb)» | Temagruppsmöte 29.pdf (135kb)» | Temagruppsmöte 30.pdf (133kb)» | Temagruppsmöte 31.pdf (144kb)» | Temagruppsmöte 32.pdf (112kb)» | Temagruppsmöte 33.pdf (125kb)» | Temagruppsmöte 34.pdf (112kb)» | Temagruppsmöte 35.pdf (125kb)» | Temagruppsmöte 36.pdf (128kb)» | Temagruppsmöte 37.pdf (132kb)» | Temagruppsmöte 38.pdf (124kb)»

 
 
 
 

Verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2013/2014.pdf (83kb) » | Verksamhetsberättselse 2014/2015.pdf (84kb) » | Verksamhetsberättselse 2015/2016.pdf (76kb) »