Om oss

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsverksamheter på Chalmers, KTH, LTU och LTH som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande. Efter en uppstartsfas etablerades Sveriges Bygguniversitet 2011 som en permanent organisation med stöd från de fyra högskoleledningarna.
Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Samarbete ger bättre förutsättningar för större gemensamma ansökningar på både internationell och nationell nivå. En viktig del av arbetet är extern och mer strategiskt inriktad: Sveriges Bygguniversitet skall vara en tydlig avsändare i forsknings- och utbildningsfrågor genom ett samordnat uppträdande mot fackdepartement, forskningsstiftelser, forskningsråd, myndigheter med flera. Avsikten är att verka för en utveckling av samarbete med arkitektursidans organisationer, andra högskolor med byggrelaterad verksamhet, institut och andra parter.
 

 

Organisation

Sveriges bygguniversitet är organiserat i sju temagrupper: sex disciplinorienterade och en grundutbildningsgrupp. Vid behov skapas mer temporära arbetsgrupper, exempelvis för aktiviteter som griper över flera temagrupper.


 
Bilden visar organisationsstrukturen för Sveriges Bygguniversitet. Organisationen leds av en styrelse som vägleds av det externa rådet. Arbetet delas in i ett antal temagrupper. Styrelsen består av en representant för varje högskola. En koordinator ansvarar för koordinering av den löpande verksamheten inom Sveriges Bygguniversitet. Koordinatorn och temagruppsledarna adjungeras till styrelsen.
 
 
 
 
Den externa rådgivningsgruppen utgör ett stöd för det strategiska arbetet och är en kanal för kontinuerlig dialog och samråd mellan Sveriges Bygguniversitet och forskningsfinansiärer, näringsliv, myndigheter och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn.