Tema Vatten och miljö

Genom de fyra universitet som deltar i Sveriges Bygguniversitet täcker vi inom temat Vatten och miljö in ett brett spektrum av tekniska aspekter på vattenkvantitet och vattenkvalitet, både i de naturliga och i de antropogena vattenkretsloppen. Det gäller vattnets roll i många sammanhang, t.ex. dagvatten- och avloppsvattenhantering,
dricksvattenförsörjning, rekreation, jordbruk, kustprocesser, vattenkraft, processer i mark och sediment, och ekosystemens funktion. De största utmaningarna som vi ser för vattenkretsloppen är urbanisering och klimatförändringar.

  

Vision

Visionen för temat Vatten och miljö är att ta ett gemensamt grepp för hållbar vattenanvändning i urbana områden och byggd infrastruktur, samt att främja resiliens hos de ekosystem som stödjer våra vattensystem. De tekniska systemen och den integrerade infrastrukturen måste klimatanpassas för att förhindra allvarliga konsekvenser till följd av extrema händelser.

För att nå visionen utförs forskning och utbildning inom och i skärningspunkten mellan flera discipliner, t.ex. hydraulik, hydrologi, hydrometeorologi, hydrogeologi, vattenresurser, vattenkvalitet, vatten- och markkemi, vatten-, avlopps- och processteknik, miljöteknik, miljö- och ekologisk ekonomi, industriell ekologi.

  

Samarbetande enheter

Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten miljö teknik: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/forskning/vattenmiljoteknik/Sidor/default.aspx

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Vatten- och miljöteknik: https://www.kth.se/seed/om/avdelningar/vatten-och-miljoteknik-1.801175

Luleå tekniska universitet (LTU), Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, VA-teknik: https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik?l=sv

Lunds universitet, Lunds tekniska högskola (LTH), Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Teknisk Vattenresurslära: http://www.tvrl.lth.se/