Tema Trafik och väg

Tema Trafik och väg omfattar såväl samhällets behov av att åstadkomma effektiva, säkra och hållbara förflyttningar av människor och gods som utformning och underhåll av den infrastruktur som ska åstadkomma detta. Med utformning avses här den geometriska utformningen av väg, gata och spåranläggning medan den materiella och konstruktiva uppbyggnaden av väg, järnväg, bro eller tunnel återfinns i andra temagrupper.

Området är centralt för samhällsbyggandet genom det ömsesidiga beroende som finns mellan bebyggelsens lokalisering och infrastrukturens uppbyggnad. Väl planerad infrastruktur för alla trafikslag ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en genomtänkt bebyggelsestruktur samtidigt som den minskar behovet av kostsamma investeringar i transportinfrastruktur.

Planeringen kännetecknas av långa ledtider, 10-30 år, från beslut till förverkligande och brukande upp till 100 år eller längre vilket gör att prognosmodeller har en framträdande plats inom området.

Trafik och transporter står för en betydande andel av energiförbrukningen i samhället. En utmaning är att minska resursförbrukningen och att göra sektorn oberoende av fossila bränslen.

Andra viktiga utmaningar är:

  • Hur ska effektiva förflyttningar tillgodoses i den hållbara staden eller generellt i samhället? Hur ska begränsade markresurser användas så att infrastrukturen inte överkonsumerar utrymme? Vilken infrastruktur ska vara över, respektive under mark? Hur skapas goda förutsättningar för hälsobefrämjande och resurssnåla förflyttningar till fots och med cykel? Hur skapar vi tillgänglighet för alla människor, även de med funktionshinder? Hur underlättar vi för resor som omfattar olika trafikslag genom att ha bra bytespunkter?
  • Hur åstadkommer vi ett säkert trafiksystem där människor inte omkommer eller skadas allvarligt? Hur tar vi tillvara de möjligheter som erbjuds av självkörande bilar eller tåg? Hur ska regelverket kring utformning och planering uppdateras för att spegla ny teknologi och ökat fokus på klimat, resurshushållning, robusthet, hälsa, säkerhet och trygghet?
  • Ökad kunskap och innovationer behövs för att minska trafikens negativa påverkan på hälsa och miljö. Här är utformningsfrågorna centrala, vägens eller banans lokalisering och geometriska utformning avgör mycket av denna påverkan. Det behövs också forskning och innovationer för att minska emissioner av buller och partiklar från väg- och spårtrafik.
  • Järnvägssektorn kännetecknas idag av systempåverkande kapacitetsbrist, ålderdomligt synsätt på drift och underhåll, svårigheter att klara teknikskiften och bristfälliga ekonomiska incitament och styrsystem för de många aktörerna. Detta i ett läge när dessutom prognoserna visar på kontinuerligt ökande transportbehov. Dagens problem kan spåras till en mångårig försummelse av utbildning och forskning inom området.