Tema Trafik och väg

Tema Trafik och väg omfattar såväl samhällets behov av att åstadkomma effektiva, säkra och hållbara förflyttningar av människor och gods som utformning och underhåll av den infrastruktur som ska åstadkomma detta. Med utformning avses här den geometriska utformningen av väg, gata och spåranläggning medan den materiella och konstruktiva uppbyggnaden av väg, järnväg, bro eller tunnel återfinns i andra temagrupper.

Området är centralt för samhällsbyggandet genom det ömsesidiga beroende som finns mellan bebyggelsens lokalisering och infrastrukturens uppbyggnad. Väl planerad infrastruktur för alla trafikslag ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en genomtänkt bebyggelsestruktur samtidigt som den minskar behovet av kostsamma investeringar i transportinfrastruktur.

Planeringen kännetecknas av långa ledtider, 10-30 år, från beslut till förverkligande och brukande upp till 100 år eller längre vilket gör att prognosmodeller har en framträdande plats inom området.

Trafik och transporter står för en betydande andel av energiförbrukningen i samhället. En utmaning är att minska resursförbrukningen och att göra sektorn oberoende av fossila bränslen.

Examensarbetsförslag      

Här samlar vi ihop examensarbetsförslag från olika delar av Sverige inom transportområdet. Om du är en student och ska skriva ditt examensarbete får du gärna använda förslagen för inspiration eller om något förslag verkar intressant, ta gärna kontakt med kontaktpersonen.

Förslag på examensarbeten inom järnväg inhämtade av KTH under hösten 2023:Railway thesis proposals 2023 KTH SBU (pdf)