Grundutbildningsgruppen

Pågående arbete i Grundutbildningsgruppen

Medlemmarna i grundutbildningsgruppen är respektive högskolas programansvarig för V- eller S-utbildningarna. Gruppen arbetar med digitaliseringsfrågor i utbildningen av
ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet och man driver just nu projektet ”Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom
samhällsbyggnadsområdet
”. Digitala inslag finns redan idag i ingenjörsutbildningarna, men det saknas ett samlat grepp som underlättar
samhällsbyggnadsingenjörers förståelse för de möjligheter som digitalisering
kan medföra i sammanhållna processer. Projektet genomförs inom ramen för
Sveriges Bygguniversitet (SBU) som samlar Chalmers, KTH:s, LTH:s och LTU:s
utbildningar inom samhällsbyggnad. SBU har ett väletablerat samarbete med
samhällsbyggnadssektorns representanter och är därför ett effektivt forum för
att hantera projekt som är angelägna för sektorn.

 Gruppens arbete under perioden 2009-2010 hade följande syfte och mål:

 • Det ska vara möjligt att läsa minst en civilingenjörsinriktning eller ett MSc-program inom ett forskningsämne inom samtliga sex temaområden vid minst en av de fyra högskolorna.
 • MSc-program och forskarutbildningar ges i tillräcklig omfattning för att uppfylla de nationella behoven och de ska vara internationellt konkurrenskraftiga.
 • Respektive temagrupp och grundutbildningsgruppen ska även verka för att det tas fram relevant och heltäckande undervisningsmaterial av god kvalitet som tillhandahålls samtliga lärosäten som ingår i samarbetet.
 • Företag, myndigheter och forskningsfinansiärer inom samhällsbyggnadssektorn förutsätts bidra till en nationell dialog om utveckling och profilering genom att utveckla former för ordnat samarbete med Sveriges Bygguniversitet.
 • Berörda högskoleledningar föreslås göra det till rutin att rådfråga Sveriges Bygguniversitet inför alla större ändringar i organisation och medelstilldelning som gäller den egna högskolans forskning eller utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn.
Detta arbete ledde fram till en rapport: Rapport från Grundutbildningsgruppen.pdf (5mb)»
 
Arbetet pekade på följande frågor som viktiga:
 • Framtiden för utbildningarna (Akademi | Näringslivets roll | Genomförande av utbildningar | Attrahera fler studenter)
 • Fortbildning – möjlighet för näringsliv och akademi
 • Ackreditering
 • Informationsöverföring
 • Samverkan inom temagrupperna (Samutnyttjande av resurser inom ett tema | Utveckling av pedagogik och kvalitet)
 • Faktorer som försvårar samordning (Olika randvillkor vid olika lärosäten | Krav på ekonomi och effektivitet | Förändring mot projektorienterad utbildning | Samordning kräver stora resurser | Studieadministrativa rutiner som försvårar samverkan)
Beskrivning av olika studievägar inom ingenjörsutbildningarna. Olika högskolor har valt att prioritera olika vägar en huvudspåren är högskoleingenjör och civilingenjör.

 

Medlemmar i gruppen