Grundutbildningsgruppen

Gruppens arbete under perioden 2009-2010 hade följande syfte och mål:

 • Det ska vara möjligt att läsa minst en civilingenjörsinriktning eller ett MSc-program inom ett forskningsämne inom samtliga sex temaområden vid minst en av de fyra högskolorna.
 • MSc-program och forskarutbildningar ges i tillräcklig omfattning för att uppfylla de nationella behoven och de ska vara internationellt konkurrenskraftiga.
 • Respektive temagrupp och grundutbildningsgruppen ska även verka för att det tas fram relevant och heltäckande undervisningsmaterial av god kvalitet som tillhandahålls samtliga lärosäten som ingår i samarbetet.
 • Företag, myndigheter och forskningsfinansiärer inom samhällsbyggnadssektorn förutsätts bidra till en nationell dialog om utveckling och profilering genom att utveckla former för ordnat samarbete med Sveriges Bygguniversitet.
 • Berörda högskoleledningar föreslås göra det till rutin att rådfråga Sveriges Bygguniversitet inför alla större ändringar i organisation och medelstilldelning som gäller den egna högskolans forskning eller utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn.
Detta arbete ledde fram till en rapport: Rapport från Grundutbildningsgruppen.pdf »
Arbetet pekade på följande frågor som viktiga:
 • Framtiden för utbildningarna (Akademi | Näringslivets roll | Genomförande av utbildningar | Attrahera fler studenter)
 • Fortbildning – möjlighet för näringsliv och akademi
 • Ackreditering
 • Informationsöverföring
 • Samverkan inom temagrupperna (Samutnyttjande av resurser inom ett tema | Utveckling av pedagogik och kvalitet)
 • Faktorer som försvårar samordning (Olika randvillkor vid olika lärosäten | Krav på ekonomi och effektivitet | Förändring mot projektorienterad utbildning | Samordning kräver stora resurser | Studieadministrativa rutiner som försvårar samverkan)

Beskrivning av olika studievägar inom ingenjörsutbildningarna. Olika högskolor har valt att prioritera olika vägar en huvudspåren är högskoleingenjör och civilingenjör.

Medlemmar i gruppen