Sektorns inspel till regeringens forskningspolitik lämnat

Sveriges Bygguniversitet har bidragit till det inspel från en samlad samhällsbyggnadssektor som IQ Samhällsbyggnad samordnat. På högskolekonferensen i Hindås diskuterades de prioriterade tematiska områden och prioriteringar samt finansieringsformer som vi ville lyfta in i inspelet. Arbetet har koordinerats av IQ Samhällsbyggnad och styrelsen för SBU har i fler omgångar inkommit med synpunkter och underlag.

För att lyckas med att ta Sverige till en tätposition och bygga attraktiva livsmiljöer krävs kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. I inspelet föreslås förstärkta satsningar på:

  • Doktorandutbildningen – säkerställ denna genom tillräckligt lång finansiering, 4 år.
  • Tvärvetenskapliga satsningar – för att möta de komplexa frågorna i samhällsförändringen.
  • Tvärsektoriella satsningar – på följeforskning i näringsliv och offentlig sektor, kommun- och näringslivsdoktorander.
  • Skapa förutsättningar för rörlighet – genom flexibilitet i utbildningssystemet och utökade möjligheter att gå mellan akademin och näringsliv/offentlig sektor
  • Förenkla ansökningsförfarandet – flerstegsprocesser i utlysningarna, minska administrationen.

För att forskare, näringsliv och offentlig sektor ska kunna agera och skapa nya lösningar och bidra till samhällets kunskapsuppbyggnad krävs förutsättningar i form av:

  • Långsiktighet – utveckla och växla upp lyckade satsningar där näringsliv, akademi, offentliga aktörer har investerat i tid och resurser. Säkerställ tid för genomslag i samhället från gjorda investeringar
  • Test- och demonstration -riktade satsningar till fler demonstrationsmiljöer, testbäddar, living labs och policy labs för att testa, utveckla och verifiera lösningar, underlätta spridning och implementation.
  • Nyttiggörande – myndigheter inom samhällsbyggnad bör få i uppdrag att genom nya insatser stödja implementeringsprojekt, plattformar, beställargrupper och andra initiativ som samlar aktörer med olika roller.
  • Öka forskningsmedel till samhällsbyggnad – för ökad effekt både i kunskapsuppbyggnad, konkurrenskraft och hållbart samhällsbyggande. Näringslivet möter idag upp de statliga medlen med samfinansiering och kommer fortsätta med det. Uppväxlingen är i storleksordning en dubblering.

Läs mer på https://www.iqs.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/191031-inspel/

Länk till inspelet: Inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020

Göteborg den 31 oktober 2019

Pär Johansson
Koordinator

Det här inlägget postades i Nyheter, Startsida. Bokmärk permalänken.