Tema Byggkonstruktion

Området byggkonstruktion innefattar teknisk utformning av bärande system i byggnadsverk för boende, arbete, industri, transportinfrastruktur etc. Ämnesområdet har därför en viktig roll för många av de nyckelfrågor inom samhällsbyggandet som kan bedömas vara viktiga på lång och medellång sikt. Viktiga problemställningar där kompetens i ämnet byggkonstruktion har en central roll i utvecklingen är:

  • Framtida klimatförändringar och energiutnyttjande påverkar i hög grad hur våra byggnader och annan infrastruktur projekteras och används. Genom effektiviseringsåtgärder och nytänkande kan energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskas och ett mer hållbart samhälle byggas.
  • Ökad risk för terrorattentat och andra oförutsedda händelser gör att efterfrågan på robusta byggnader och anläggningar har ökat. Aktuella forskningsfrågor är: Hur värderar man en byggnads skadetålighet? Hur ska ett byggnadsverk utformas för att kunna motstå påverkningar som inte är i förväg kända?
  • För att säkert vidmakthålla och underhålla en åldrande infrastruktur krävs omfattande forskning om livslängdsfrågor, materialfrågor, övervaknings- och reparationsmetoder, riskhantering och analysmetoder för konstruktioner.

Svinesundsbron och Öresundsbron under byggskedet

Temaområdet byggkonstruktion är en väl etablerad forskningsdisciplin som finns representerad vid de flesta tekniska universitet internationellt. Samhällets behov av kompetens inom området är fortsatt stort. Under de senaste decennierna har avancerade metoder för datorbaserad simulering av konstruktioners beteende (t.ex. Finita Elementmetoden), sannolikhetsbaserade metoder för säkerhets- och riskanalys samt provnings- och mätteknik utvecklats mycket starkt. Denna metodutveckling har betytt mycket för att höja kunskapen om konstruktioners respons och säkerhet till en ny nivå under senare decennier samt har medverkat till ökad produktivitet i forskningen. Området är till sin natur syntesorienterat, där det övergripande målet är skapa optimala tekniska system med samtidig hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi och miljö. Detta innebär att forskargrupper inom området måste kunna samverka effektivt med andra discipliner.

 

Forskarskola i byggkonstruktion

Temaområdet byggkonstruktion driver sedan 2005 en forskarskola med egen hemsida:
http://gradschool.sbu-byggkonstruktion.org/» (engelsk sida)

Utbildningssamverkan

Grundutbildningskurser.pdf (86kb) »Kurslitteratur.pdf (113kb) »  

Samverkan infrastruktur

Laboratorieresurser Byggkonstruktion Sverige 2013.pdf (2mb) »Beräkningsprogram, IT-resurser och speciella lokaler.pdf (81kb) »  

Samverkande avdelningar

KTH Bro- och Stålbyggnad »KTH Betongbyggnad »Chalmers Konstruktionsteknik »LTU Byggkonstruktion och brand »LTH Konstruktionsteknik »LTH Byggnadsmekanik »

 

Rapporter utarbetade inom SBU Byggkonstruktion

Robustare brobaneplatta.pdf (5mb) »