Tema Byggkonstruktion

Området byggkonstruktion innefattar teknisk utformning av bärande system i byggnadsverk för boende, arbete, industri, transportinfrastruktur etc. Ämnesområdet har därför en viktig roll för många av de nyckelfrågor inom samhällsbyggandet som kan bedömas vara viktiga på lång och medellång sikt. Viktiga problemställningar där kompetens i ämnet byggkonstruktion har en central roll i utvecklingen är:

  • Framtida klimatförändringar och energiutnyttjande påverkar i hög grad hur våra byggnader och annan infrastruktur projekteras och används. Genom effektiviseringsåtgärder och nytänkande kan energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskas och ett mer hållbart samhälle byggas.
  • Ökad risk för terrorattentat och andra oförutsedda händelser gör att efterfrågan på robusta byggnader och anläggningar har ökat. Aktuella forskningsfrågor är: Hur värderar man en byggnads skadetålighet? Hur ska ett byggnadsverk utformas för att kunna motstå påverkningar som inte är i förväg kända?
  • För att säkert vidmakthålla och underhålla en åldrande infrastruktur krävs omfattande forskning om livslängdsfrågor, materialfrågor, övervaknings- och reparationsmetoder, riskhantering och analysmetoder för konstruktioner.

Svinesundsbron och Öresundsbron under byggskedet

Temaområdet byggkonstruktion är en väl etablerad forskningsdisciplin som finns representerad vid de flesta tekniska universitet internationellt. Samhällets behov av kompetens inom området är fortsatt stort. Under de senaste decennierna har avancerade metoder för datorbaserad simulering av konstruktioners beteende (t.ex. Finita Elementmetoden), sannolikhetsbaserade metoder för säkerhets- och riskanalys samt provnings- och mätteknik utvecklats mycket starkt. Denna metodutveckling har betytt mycket för att höja kunskapen om konstruktioners respons och säkerhet till en ny nivå under senare decennier samt har medverkat till ökad produktivitet i forskningen. Området är till sin natur syntesorienterat, där det övergripande målet är skapa optimala tekniska system med samtidig hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi och miljö. Detta innebär att forskargrupper inom området måste kunna samverka effektivt med andra discipliner.

 

Forskarskola i byggkonstruktion

Temaområdet byggkonstruktion driver sedan 2005 en forskarskola med egen hemsida: http://gradschool.sbu-byggkonstruktion.org/»

Forskarskolan ger gemensamma doktorandkurser inom byggkonstruktion. Utförlig information om alla kurser och schema: http://gradschool.sbu-byggkonstruktion.org/schedule»

Dessutom finns information om avhandlingar och licentiatuppsatser från forskarskolan från våren 2019 och framåt: http://gradschool.sbu-byggkonstruktion.org/dissertations»

 

Utbildningssamverkan

Master programme at KTH: Infrastructure Engineering – Roads/Rrailway track/Bridges/Tunnels »
 
 

 

Samverkan infrastruktur

 
 

 

Samverkande avdelningar

 
 

 

Rapporter utarbetade inom SBU Byggkonstruktion