English Swedish


    

Per-Erik Josephsson

2016-03-16

Per-Erik Josephsson

Vår kollega och vän professor Per-Erik Josephsson har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad, den 1 mars 2016.

Per-Erik Josephson var professor på Avdelningen för construction management på Chalmers. Hans forskning handlar om hur byggherrar, konsulter och entreprenörer kan utveckla och genomföra resurseffektiva byggprocesser. Studierna omfattar hur företag och projektorganisationer strukturerar sina processer liksom hur ledare på olika organisatoriska nivåer agerar för att åstadkomma resultat. Viktiga områden är industriutveckling, företagsstrategier och förändringsarbete. Metoder för att mäta och förstå effektivitet utgör ett viktigt inslag.

Per-Erik hade ett stort engagemang inom Sveriges Bygguniversitet.


Högskolekonferens 2016

2016-02-04

Storforsen

Årets högskolekonferens genomförs den 17 till 18 augusti. Konferensen hålls på Hotell Storforsen intill Pite älv i Älvsbyns kommun. Detaljer och instruktioner för anmälan kommer under våren.

Hotell Storforsen: www.storforsen-hotell.se »


Julhälsning från Sveriges Bygguniversitet

2015-12-23

Martin Nilsson

Så har hösten 2015 övergått i vinter och året närmar sig sitt slut. Min första termin som koordinator har inneburit en hel del att sätta mig in i, men framför allt mycket jobb med vårt inspel inför den forskningspolitiska propositionen 2016.

I november skickade SBU in inspelet till Utbildningsdepartementet inför den forskningspolitiska propositionen 2016. Inspelet har tagits fram av styrelsen utgående från det förra inspelet 2012, workshopen på Högskolekonferensen i Varberg och synpunkter från Externa rådet.

Inspelet innehåller först en beskrivning av vilka vi är och vad vi gör och har gjort tillsammans. Därefter fokuseras på forskning, högre utbildning, forskningsrelaterad innovation och slutligen utmaningar och förändringar. SBU föreslår

  • betydande och större del forskningsmedel direkt till universitet och högskolor
  • ökad andel forskningsmedel till smala och djupa projekt
  • förlängd finansiering från statliga forskningsfinansiärer från tre till fyra år för forskarutbildning 
  • förbättrad finansiering av laboratorier, testbäddar och demoanläggningar
  • utbyten mellan svenska lärosäten för studenter
  • utökade möjligheter för arbetsplatsförlagt lärande

Inspelet kan läsas här »

Externa rådet har haft ett möte i slutet av oktober. Mötet fokuserade på SBUs inspel till den forskningspolitiska propositionen 2016. Många goda synpunkter och idéer kom fram. Tack till alla.

Det verkar som om Temagrupp väg- och trafikteknik ska kunna få igång lite verksamhet. Professor Anders Markstedt, Chalmers, har kontaktat styrelsen och vill väcka liv i temagruppen igen. Kontaktpersoner verksamma inom området har identifierats på lärosätena. Förhoppningsvis kommer temagruppen igång under våren 2016.

Slutligen önskar jag er alla en God Jul och ett Gott nytt år med en liten nyårstext:

Nyårsklockan SBU

(Original Ring out, ring in av Alfred Tennyson 1850) 

Ring, klocka, ring i dunkelt vinterljus,
mot rymdens norrskenssky och markens snö,
det gamla året lägger sig att dö.
Ring själaringning över bro och hus.

Ring ut bekymmer, sorger och besvär,
och ring alla labbförsöks olika öden,
ring in för nya kunskapsflöden,
och ring till vetenskapens atmosfär.

Ring, för studenter med glada skratten,
som lär om kraft och om struktur.
Ring in vackert för arkitektur,
och ring högt för väg och vatten.

Ring som ledning vår väg i akademin,
för doktorandtjänsten, lektoratet och docenturen.
Ring sedan för professuren,
och ring vid högtidsceremonin.

Ring med klang så hög och klar,
till idéer, ansökningar och projekt,
för det vi inte redan upptäckt.
Ring för byggforskningens alla svar.

Ring, klocka, starkt med intensitet,
till det som stärker våra band
om samverkan i hela vårt land
så ring för Sveriges Bygguniversitet.

Martin Nilsson
Koordinator för Sveriges Bygguniversitet 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Johan Chalmers KTH LTU LTH