English Swedish


    

Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

2018-01-23

IQ Samhällsbyggnad och SBU har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att öka medvetenheten om kopplingen mellan forskningsfinansiering och samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetensförsörjning.

En välfungerande samhällsbyggnadssektor är beroende av god tillgång till kompetens. Arkitekter och ingenjörer är i sammanhanget en nyckelgrupp som bidrar till att planera, projektera, bygga och förvalta vår byggda miljö och infrastruktur. Det finns en underförstådd förväntan att Sveriges högskolor utbildar arkitekter och ingenjörer som har både kunskaper och förmåga att ta itu med aktuella och framtida samhällsutmaningar.

För att högskolan ska kunna leva upp till denna viktiga uppgift krävs kompetenta universitetslärare. Universitetslärare är motsvarigheten till näringslivets högkvalificerade experter – motsvarande konsultbranschens seniorkonsulter och sjukvårdens specialistläkare. Att vaska fram en universitetslektor tar cirka tio år, en professor mer än 15 år – ungefär samma tid som det behövs för att få fram en specialist inom näringslivet eller sjukvården.

Vägen till specialisering inom högskolan går genom fem års doktorandstudier och ytterligare tre till fem års självständig forskning. För att få fram kompetenta universitetslärare krävs det alltså en samhällsinvestering i form av långsiktiga forskningsmedel. Vi har under hösten 2017 haft tre workshops med IQS för att diskutera dessa frågor och en handlingsplan kommer att utarbetas vid nästa möte i början av februari 2018.

Dela länken på Facebook   

 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev, inbjudningar och övrig information från Sveriges Bygguniversitet.

E-postadress:
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH